Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aw: Auteurswet 1912

2. Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

3. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een afdruk, CD-rom, DVD of usb stick.

4.Opdrachtnemer: Bobbeke Dierfotografie, KvK nummer: 80468462, Bobbeke Dierfotografie.

5. Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

6. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw

7. Offerte: alle aanbiedingen van Bobbeke Dierfotografie aan (rechts) personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

8. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en opdrachtgever.

9. Opdracht: de dienst of het product dat door Bobbeke Dierfotografie geleverd zal worden.

10. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

11. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

12. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

13. Dag: alle dagen van de week.

12. Werkdag: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag.

 

Artikel 2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Bobbeke Dierfotografie en een opdrachtgever. Onder andere op offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Deze opsomming is niet limitatief. Na het eindigen van de overeenkomst/het voltooien van de opdracht zijn de voorwaarden zoals gesteld van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2 Afspraken, bepalingen en voorwaarden die niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk door Bobbeke Dierfotografie

met de opdrachtgever op schrift is afgesproken. Indien dit niet het geval is, vallen zowel Bobbeke Dierfotografie als opdrachtgever terug op deze algemene voorwaarden.

2.3 Bij overeenkomsten van Bobbeke Dierfotografie gelden uitsluitend deze algemene voorwaarden. Alle andere algemene voorwaarden (van eventuele opdrachtgevers) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing verklaart. Algemene voorwaarden Bobbeke Dierfotografie

 

Artikel 3. Offertes

3.1 Een offerte is een aanbieding van het doen van een opdracht van Bobbeke Dierfotografie, dit kan ook het aanbieden van een pakket(prijs) zijn.

3.2 Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend.

3.3 Bobbeke Dierfotografie heeft, tot 48 uur na verzending van offerte, het recht om zijn aanbod bij de opdrachtgever te herroepen.

3.3 De offerte verliest zijn geldigheid 30 dagen na verzending van Bobbeke Dierfotografie, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen tussen Bobbeke Dierfotografie en opdrachtgever.

3.4 In de offerte wordt gesproken van een prijs inclusief belasting toegevoegde waarde.

 

Artikel 4. Overeenkomst

4.1 Bobbeke Dierfotografie en opdrachtgever komen tot een overeenkomst na het afspreken van een vergoeding en de omvang van de opdracht.

4.2 Opdrachtgever dient de opdracht nadrukkelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit niet doet, maar hier wel naar handelt (bijvoorbeeld door het afspreken van een tijd en plaats om foto’s te maken) wordt dit gezien als aanvaarding van de overeenkomst en zijn de voorwaarden volgens deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

Artikel 5. Annuleren

5.1 Bobbeke Dierfotografie behoudt het recht om de overeenkomst te annuleren indien na het sluiten van de overeenkomst zich nieuwe informatie openbaart die de uitvoering voor Bobbeke Dierfotografie onaanvaardbaar/onuitvoerbaar maken.

 5.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren/ongedaan maken binnen 24 uur na het overeenkomen hiervan. Uitzonderingen hierop zijn afspraken/opdrachten die plaatsvinden binnen 7 dagen na het overeenkomen.

5.3 De kosten voor het annuleren van de overeenkomst en/of de opdracht zijn 30% van de overeengekomen vergoeding tussen Bobbeke Dierfotografie en opdrachtgever.

 

Artikel 6. Vergoeding

6.1 Indien door Bobbeke Dierfotografie en opdrachtgever geen vergoeding is overeengekomen, is de vergoeding van toepassing die Bobbeke Dierfotografie gebruikelijk hanteert, dan wel een redelijke prijs volgens art. 7:752 lid 1 BW.

6.2 De vergoeding zoals tussen Bobbeke Dierfotografie en opdrachtgever is afgesproken dient uiterlijk 7 dagen voor de opdracht per bank overgeschreven te worden op IBAN:NL28ASNB0706973518 ter name van mevr. V. Escherich met het factuurnummer. Indien de betaling niet binnen deze termijn is voldaan kan Bobbeke Dierfotografie de afspraak annuleren. Uitzonderingen hierop zijn afspraken/opdrachten die plaatsvinden binnen 7 dagen na overeenkomen hiervan. Hierbij dient de betaling uiterlijk binnen 48 uur, na het inplannen van de afspraak/opdracht, te zijn voldaan.

6.3 Contante betaling voorafgaand aan de opdracht is uitsluitend mogelijk indien dit vooraf met Bobbeke Dierfotografie is overeengekomen.

 6.4 Van art. 6.2 kan uitsluitend worden afgeweken indien Bobbeke Dierfotografie dit schriftelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

 

Artikel 7. Levering

7.1 Indien geen levertijd door Bobbeke Dierfotografie en opdrachtgever is afgesproken, wordt de levertijd in redelijkheid door Bobbeke Dierfotografie vastgesteld.

7.2 De levering van de fotografische werken geschiedt digitaal, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk door Bobbeke Dierfotografie is aangegeven dat levering op een andere, niet digitale wijze geschiedt.

7.3 Indien Bobbeke Dierfotografie en opdrachtgever overeenkomen dat de levering dient te worden vervroegd is de Bobbeke Dierfotografie gerechtigd om de vergoeding met ten minste 30% van de overeengekomen vergoeding te verhogen.

 7.4 Gebruik van enig fotografisch werk van Bobbeke Dierfotografie voordat door opdrachtgever aan zijn (betalings-)verplichtingen heeft voldaan is ten strengste verboden.

7.5 Elke levering van Bobbeke Dierfotografie Fotografie naar opdrachtgever kan door Bobbeke Dierfotografie apart wordt gefactureerd.

7.6 Bobbeke Dierfotografie is gerechtigd, in overleg met opdrachtgever, om bepaalde opdrachten in fases uit te voeren en pas verder te gaan met een volgende fase indien door de opdrachtgever goedkeuring is verleend over de voorgaande fase.

7.7 Bobbeke Dierfotografie is gerechtigd om werkzaamheden door derden te laten uitvoeren.

 

Artikel 8. Schade

8.1 Alle tijdens de opdracht uitgevoerde handelingen die schade met zich mee kunnen brengen zijn voor eigen risico van de opdrachtgever. Dit is tevens van toepassing op schade aan producten, eigendommen, derden en/of (eigen/huis-)dieren.

8.2 Het risico van verlies, schade of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment van levering zoals genoemd in art. 7.2.

8.3 Alle handelingen die door opdrachtgever worden verricht in het kader van de opdracht worden geheel op eigen risico van de opdrachtgever gedaan. Dit is ook van toepassing op handelingen die door het dier, het kind of derden op aanwijzingen van de opdrachtgever worden gedaan in het kader van de opdracht. Bobbeke Dierfotografie is onherroepelijk op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die hieruit voortvloeit. Opdrachtgever staat het te allen tijde vrij om bepaalde handelingen in het kader van de opdracht niet uit te voeren indien er kans op letsel of schade van zichzelf, het dier, kind, derden of eigendommen bestaat.

8.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan apparatuur of eigendommen van Bobbeke Dierfotografie indien er sprake is van opzet, roekeloosheid of een onrechtmatige daad ten opzichte van de apparatuur dan wel eigendommen van Bobbeke Dierfotografie.

8.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aangericht door zijn dieren, dan wel zijn kinderen.

8.6 Bobbeke Dierfotografie is alleen aansprakelijk voor directe schade en nooit voor indirecte schade waaronder gevolgschade.

8.7 Indien Bobbeke Dierfotografie aansprakelijk is voor schade, dan zal dit oplopend maximaal twee maal de factuurwaarde zijn.

 

Artikel 9. Fotografisch werk op zicht

9.1 Fotografisch werk dat door Bobbeke Dierfotografie zichtbaar wordt gesteld mag uitdrukkelijk niet door opdrachtgever worden gebruikt of opgeslagen voor een ander doeleinde dan het kiezen van een foto voor eindbewerking en levering door Bobbeke Dierfotografie. Alle zichtzendingen dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen door de opdrachtgever te worden vernietigd.

9.2 Indien opdrachtgever handelt in strijd met art. 9.1 zal Bobbeke Dierfotografie €25,00 in rekening brengen per onrechtmatig gebruikte, opgeslagen foto.

 

Artikel 10. Opdracht

10.1 Een opdracht is een overeenkomst waarbij Bobbeke Dierfotografie zich jegens de opdrachtgever verplicht om fotografische werken te maken/te leveren.

10.2 De overeenkomst komt tot stand nadat Bobbeke Dierfotografie de opdrachtgever een opdrachtbevestiging heeft gestuurd.

10.3 Bobbeke Dierfotografie is te allen tijde vrij om de opdracht naar eigen creativiteit en inzicht uit te voeren.

10.4 Tenzij anders overeengekomen is Bobbeke Dierfotografie vrij in het gebruik van modellen en andere middelen en bedrijven om zijn opdracht te voltooien.

 

Artikel 11. Gebruik van fotografische werken online/op internet

11.1 Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat het fotografische werk dat door hem online/op internet gedeeld wordt niet hoger of breder is dan 2048 pixels, en dat naam van Bobbeke Dierfotografie vermeld is zoals gesteld in art. 25 Aw. Tevens dient het fotografische werk het watermerk van Bobbeke Dierfotografie te dragen.

11.2 Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om Bobbeke Dierfotografie toegang te verstekken tot de website waarop de fotografische werken zijn afgebeeld.

11.3 Opdrachtgever dient bij het gebruik van de fotografische werken online/op internet te allen tijden rekening te houden met de Auteurswet 1912.

11.4 Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de fotografische werken online te plaatsen met eigen bewerkingen. De fotografische beelden mogen uitsluitend geplaatst/gedeeld worden in zijn originele staat en volgens de in art. 11.1 genoemde voorwaarden.

 

Artikel 12. Auteursrecht

12.1 Het auteursrecht van alle door Bobbeke Dierfotografie uitgegeven fotografische werken ligt bij Bobbeke Dierfotografie /Viola Escherich

12.2 Bobbeke Dierfotografie behoudt het recht alle fotografische werken te gebruiken voor eigen activiteiten. Hierbij is onder andere te denken aan promotionele activiteiten, publicaties op website, portfolio, advertenties, drukwerk, demonstratiemateriaal en (sociale) media. Deze lijst is niet limitatief.

12.3 Opdrachtgever is niet gemachtigd om fotografische werken openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders overeengekomen.

12.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om fotografische werken voor commerciële, zakelijke of andere doeleinden dan gebruik in huiselijke kring te gebruiken tenzij uitdrukkelijke toestemming hiervoor schriftelijk door Bobbeke Dierfotografie is gegeven.

12.5 Opdrachtgever wordt expliciet nooit gemachtigd om de beelden te gebruiken voor pornografische of obscene doeleinden.

12.6 Bij redactioneel gebruik dient altijd de naam van Bobbeke Dierfotografie vermeld te worden, als Bobbeke Dierfotografie.

12.7 Opdrachtgever is niet gemachtigd om sublicenties te verlenen aan derden of haar eigen licentie over te dragen.

12.8 Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden of publiceren van fotografische werken in kranten, commercials of winacties.

12.9 Elk gebruik van de door Bobbeke Dierfotografie geleverde fotografische werken dat niet is overeengekomen wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht van de Bobbeke Dierfotografie.

12.10 In het geval van inbreuk op het auteursrecht van de Bobbeke Dierfotografie wordt er een vergoeding in rekening gebracht door Bobbeke Dierfotografie.

12.11 Schadevergoeding geeft nooit recht op verder onrechtmatig gebruik van fotografische werken.

 

Artikel 13. Cadeaubonnen

13.1 Bobbeke DierfFotografie biedt cadeaubonnen aan tegen een vaste waarde. De waarde van de cadeaubon staat op de cadeaubon gedrukt.

13.2 De geldigheidsduur van de cadeaubonnen staat op de bon afgedrukt en is ten minste één jaar.

13.3 In overleg met de opdrachtgever kan de waarde of geldigheidsduur van de cadeaubon worden aangepast indien dit schriftelijk wordt overeengekomen.

13.4 Bobbeke Dierfotografie is ten allen tijde bevoegd om de cadeaubonnen niet meer aan te bieden, eerder verkochte cadeaubonnen blijven geldig tot deze gebruikt zijn, of de geldigheidstermijn verlopen is.

13.5 Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere waardepapieren.

 

Artikel 14. Voorbehoud wijzigen Algemene Voorwaarden

14.1 Het is Bobbeke Dierfotografie te allen tijden toegestaan om de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

 Artikel 15. Overmacht

15.1 Bobbeke Dierfotografie kan niet gehouden worden aan enige verplichting indien hij hierdoor gehinderd wordt door overmacht.

15.2 Onder overmacht wordt verstaan alle van buitenkomende oorzaken die in de wet, jurisprudentie en in het algemeen verkeer geldende opvattingen als overmacht (kunnen) worden aangemerkt en waardoor Bobbeke Dierfotografie wordt belemmert in het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Artikel 16. Overige bepalingen

16.1 Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Tevens wordt door het accepteren van deze algemene voorwaarden vooraf een forumkeuze gemaakt voor een Nederlandse rechter.

16.2 Indien één van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt, blijven de andere bepalingen van toepassing.

16.3 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter wanneer zij zich beiden voldoende hebben ingespannen om het geschil onderling te beslechten.